O nas

Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej tworzą doktoranci (doktorantki i doktoranci) Studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej PWr. Samorząd działa poprzez swoje organy, które zostały poniżej krótko opisane. Działalność Samorządu określa Regulaminu Samorządu Doktorantów.

 

OGÓLNOUCZELNIANE ZEBRANIE DOKTORANTÓW

Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów (OZD) jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu i tworzą go wszyscy doktoranci, aczkolwiek jest ono ważne niezależnie od liczby doktorantów na nie przybyłych. Do kompetencji OZD należą: uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów oraz wybór i odwoływanie członków Rady Doktorantów. OZD obraduje co najmniej raz w roku, w szczególności w październiku podczas wyborów do Rady Doktorantów.

RADA DOKTORANTÓW

Rada Doktorantów jest organem Samorządu, do którego należy reprezentowanie ogółu doktorantów Uczelni oraz ich interesów. W kompetencjach Rady znajduje się m.in.: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących doktorantów, określanie kierunków działalności Samorządu, współpraca i decydowanie o rozdziale środków przeznaczonych na sprawy doktorancie z innymi organami i Kierownictwem Uczelni,  oraz podejmowanie szeroko rozumianych działań dot. doktorantów w zakresie: kulturalno-społecznym, naukowo-dydaktycznym, socjalno-finansowym oraz regulaminowym. W skład Rady wchodzi siedmioro członków Samorządu, wybieranych na roczną kadencję.

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Przewodniczącym Samorządu (jednoosobowy organ) jest Przewodniczący Rady, który jest wybieranych przez jej członków, także na roczną kadencję. W kompetencjach Przewodniczącego znajduje się m.in.: reprezentowanie Samorządu i Rady wobec Kierownictwa Uczelni oraz całej jej społeczności, kierowanie pracami Rady oraz współpraca z organami Uczelni i jej Kierownictwem.

WYDZIAŁOWE ZEBRANIE DOKTORANTÓW

Wydziałowe Zebranie Doktorantów (WZD) jest zebraniem wszystkich członków Samorządu danego wydziału. W kompetencjach WZD znajduje się: wybór przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału, Kolegium Doktoranckiego oraz Komisji Dyscyplinarnych ds. Doktorantów. Dodatkowo, w kompetencjach przedstawicieli doktorantów do Kolegium Doktoranckiego znajduje się m.in.: uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnych, opiniowanie dokumentów dot. doktorantów danego wydziału/dyscypliny oraz wskazywanie przedstawicieli doktorantów do innych komisji i gremiów na wydziale.

KOLEGIUM DOKTORANCKIE

Kolegium Doktoranckie jest zebraniem reprezentantów doktorantów w Radach Wydziałów (po 1 przedstawicielu z każdego Wydziału) oraz członków Rady (siedmiu przedstawicieli). W kompetencjach Kolegium znajduje się głównie wybieranie przedstawicieli doktorantów do Senatu Uczelni oraz Kolegium Elektorów.

Share