Regulamin

Uchwała nr 189/13/2005-2008 z dnia 26.10.2006 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej


Regulamin Samorządu Doktorantów
Politechniki Wrocławskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej, zwany dalej Samorządem, jest organizacją uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez wydziały Politechniki Wrocławskiej, zwanej dalej Uczelnią.

§2

Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 z dnia 30 sierpnia 2005 r. poz. 1365), zwanej dalej ustawą, oraz Statutu Politechniki Wrocławskiej.

§3

Organy Samorządu, o których mowa w §8 p. 1), 2), 3), 5) i §13 ust. 3, są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Politechniki Wrocławskiej.

§4

Organy Samorządu mogą nawiązywać współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o tych samych lub podobnych celach, w szczególności z Krajową Reprezentacją Doktorantów, o której mowa w art. 209 ust 1 ustawy.

§5

Celami Samorządu są:

1) integracja środowiska doktorantów,
2) wspieranie i propagowanie działalności naukowej doktorantów,
3) wspieranie i propagowanie działalności kulturalnej doktorantów,
4) organizacja wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej,
5) działanie na rzecz stałych pozytywnych zmian w sytuacji doktorantów oraz przestrzegania ich praw.

§6

Samorząd realizuje swoje cele poprzez:

1) wykonywanie swoich uprawnień wynikających z ustawy:

a) uzgadnianie z Senatem Uczelni treści uchwalonego regulaminu studiów doktoranckich oraz zmian wprowadzonych do regulaminu,
b) uzgadnianie z organami Uczelni zasad przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 199 ust. 1 ustawy,

2) występowanie z wnioskami do władz Uczelni,
3) wyrażanie opinii z własnej inicjatywy i na wniosek władz Uczelni,
4) działalność społeczną, kulturalną, oświatową i naukową oraz wydawniczą.

Rozdział II
Organizacja Samorządu

§7

Samorząd tworzą uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez wydziały Politechniki Wrocławskiej, zwani dalej członkami Samorządu.

§8

Organami Samorządu są:

1) Rada Doktorantów, zwana dalej Radą,
2) Przewodniczący Rady Doktorantów,
3) Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów,
4) Wydziałowe Zebranie Doktorantów,
5) Zebranie Wyborcze Samorządu Doktorantów.

§9

1. Członek Samorządu ma prawo do:

a) uczestnictwa w pracach Samorządu,
b) zgłaszania opinii i wniosków do organów Samorządu.

2. Członkowie Samorządu zobowiązani są do przestrzegania uchwał organów Samorządu.

Rozdział III
Rada Doktorantów

§10

1. W skład Rady wchodzą członkowie Samorządu w liczbie siedmiu, wybrani na ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady przysługuje wszystkim członkom Samorządu.

§11

1. Kadencja Rady trwa do końca roku akademickiego, w którym odbywają się wybory do Rady. Rok akademicki kończy się dnia 30 września.

2. Rada może skrócić swoją kadencję w drodze uchwały.

3. Uchwałę o skróceniu kadencji Rada podejmuje większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

4. Rada pełni swoje funkcje do czasu wyboru Rady nowej kadencji.

§12

1. Wybory do Rady zarządza ustępująca Rada.

2. Wyborów do Rady dokonuje się na Ogólnouczelnianym Zebraniu Doktorantów.

3. Do głosowania uprawnieni są członkowie Samorządu obecni na zebraniu wyborczym.

4. Do przeprowadzenia wyborów uprawnieni do głosowania członkowie Samorządu powołują spośród siebie komisję skrutacyjną. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do Rady.

5. Komisja skrutacyjna liczy co najmniej 3 osoby.

6. Uprawnionym do głosowania członkom Samorządu przysługuje prawo zgłaszania kandydatów spośród członków Samorządu. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Jeśli kandydat nie jest obecny za zebraniu wyborczym osoba zgłaszająca kandydata musi posiadać jego pisemną zgodę na kandydowanie.

7. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym na poszczególnych kandydatów wykazanych na liście wyborczej w porządku alfabetycznym. Głosowanie odbywa się poprzez skreślanie kandydatów, którym nie udziela się poparcia. Głos jest ważny, jeżeli liczba kandydatów, którym udzielono poparcia nie jest większa od liczby wybieranych członków Rady, określonej w §10 ust. 1.

8. Do Rady wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów niemożliwe jest wyłonienie składu Rady w liczbie określonej w §10 ust. 1, przeprowadza się dodatkową turę wyborów między tymi kandydatami.

§13

1. Rada bezwzględną większością głosów wybiera Przewodniczącego.

2. Rada może wybrać nie więcej niż dwóch wiceprzewodniczących.

3. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący tworzą Zarząd Rady, zwany dalej Zarządem.

§14

1. Mandat członka Rady wygasa na skutek:

a) ukończenia studiów doktoranckich (w rozumieniu Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej),
b) prawomocnego skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,
c) pisemnej rezygnacji członka Rady przedłożonej Zarządowi,
d) uchwały Rady o ustaniu członkostwa.

2. Rada może podjąć uchwałę o ustaniu członkostwa członka Rady na skutek:

a) trzech nieusprawiedliwionych nieobecności członka Rady na posiedzeniach Rady,
b) działania członka Rady na niekorzyść Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej.

3. Rada podejmuje uchwałę o ustaniu członkostwa członka Rady zwykłą większością głosów, na wniosek Przewodniczącego.

4. Wybory uzupełniające do Rady przeprowadza się z zachowaniem trybu określonego w §12.

§15

1. Rada obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące.

2. Obrady przebiegają według porządku obrad zaproponowanego przez Przewodniczącego i zatwierdzonego przez Radę.

§16

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek co najmniej 4 członków Rady lub 40 członków Samorządu, określający przedmiot obrad.

2. Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Rady o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed datą posiedzenia. Powiadomienia dokonuje się poprzez pocztę elektroniczną i ogłoszenie na stronie Internetowej.

§17

1. Obrady Rady prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady.

2. Obrady Rady protokołuje sekretarz wyznaczony przez prowadzącego obrady.

3. W obradach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, goście zaproszeni przez Przewodniczącego.

§18

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Na wniosek członka Rady, prowadzący obrady zarządza głosowanie tajne w określonej sprawie.

§19

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1) określanie kierunków działalności Samorządu,

2) zatwierdzanie składu komisji problemowych Samorządu i regulaminów ich działania,

3) podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz przestrzegania ich praw,

4) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska i rozwojowi współpracy koleżeńskiej,

5) dokonywanie uzgodnień z władzami Uczelni i wyrażanie opinii na ich wniosek w sprawach dotyczących doktorantów.

Rozdział IV
Przewodniczący i Zarząd Rady Doktorantów

§20

1. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Rady,
2) reprezentowanie Samorządu, Rady i Zarządu wobec władz Uczelni i innych podmiotów społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych i państwowych oraz organów administracji.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) inicjowanie, organizowanie i kierowanie działaniami Samorządu,
2) nadzór nad pracami komisji problemowych Samorządu,
3) realizacja uchwał Rady,
4) współpraca z organami Uczelni w sprawach należących do zakresu działania Samorządu.

Rozdział V
Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów

§21

1. Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów jest zebraniem wszystkich członków Samorządu.

2. Termin Ogólnouczelnianego Zebrania Doktorantów ustala, w porozumieniu z Radą, Prorektor ds. Nauczania i podaje go do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Internecie (na właściwych stronach studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej) oraz wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Działu Nauczania Politechniki Wrocławskiej, nie później niż na 14 dni przed tym terminem.

3. Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów jest ważne niezależnie od ilości członków Samorządu uczestniczących w nim.

4. Do kompetencji Ogólnouczelnianego Zebrania Doktorantów należy:

1) uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów,
2) wybieranie Rady.

Rozdział VI
Wydziałowe Zebranie Doktorantów

§22

1. Wydziałowe Zebranie Doktorantów jest zebraniem członków Samorządu doktorantów danego wydziału.

2. Termin Wydziałowego Zebrania Doktorantów ustala, w porozumieniu z Radą, Dziekan Wydziału i podaje go do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Internecie (na właściwych stronach studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej) oraz wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Działu Nauczania Politechniki Wrocławskiej i tablicy ogłoszeń Dziekanatu danego wydziału, nie później niż na 14 dni przed tym terminem.

3. Wydziałowe Zebranie Doktorantów jest ważne niezależnie od liczby członków Samorządu uczestniczących w nim.

4. Do kompetencji Wydziałowego Zebrania Doktorantów należy wybieranie przedstawicieli doktorantów do rady wydziału, w liczbie określonej przez Statut Politechniki Wrocławskiej.

5. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim doktorantom danego wydziału.

6. Do wybierania przedstawicieli doktorantów w radzie wydziału stosuje się odpowiednio przepisy §12 ust. 3-8 i §14 ust. 1, przy czym czas trwania kadencji nie może być dłuższy niż dwa lata i nie może przekraczać okresu kadencji rady wydziału.

Rozdział VII
Zebranie Wyborcze Samorządu Doktorantów

§23

1. Zebranie Wyborcze Samorządu Doktorantów jest zebraniem członków Rady Doktorantów i przedstawicieli doktorantów w radach wydziałów.

2. Termin Zebrania Wyborczego Samorządu Doktorantów ustala Przewodniczący Rady Doktorantów i podaje go do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Internecie (na właściwych stronach studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej) oraz wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Działu Nauczania Politechniki Wrocławskiej nie później niż na 14 dni przed tym terminem.

3. Do kompetencji Zebrania Wyborczego Samorządu Doktorantów należy wybieranie przedstawicieli doktorantów do Senatu Politechniki Wrocławskiej i do Uczelnianego Kolegium Elektorów, w liczbach określonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

4. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Rady Doktorantów i przedstawicielom doktorantów w radach wydziałów.

5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Samorządu Doktorantów.

6. Zgłoszenia kandydatów do Senatu Politechniki Wrocławskiej i do Uczelnianego Kolegium Elektorów dokonuje się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Doktorantów w terminie co najmniej jednego dnia przed Zebraniem Wyborczym Samorządu Doktorantów. Zgłoszenie winno zawierać krótką informację o kandydacie oraz jego zgodę na kandydowanie.

7. Wyboru dokonuje się w głosowaniach tajnych, przeprowadzonych oddzielnie dla kandydatów do Senatu Politechniki Wrocławskiej i do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Głos jest ważny, jeżeli liczba kandydatów, którym udzielono poparcia, nie jest większa od liczby ustalonej przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

8. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów niemożliwe jest wyłonienie wymaganej liczby przedstawicieli doktorantów w Senacie Politechniki Wrocławskiej lub w Uczelnianym Kolegium Elektorów, przeprowadza się dodatkową turę wyborów między tymi kandydatami.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§24

1. Zmiany do Regulaminu wprowadza w drodze uchwały Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów większością co najmniej 2/3 głosów.

2. Wprowadzone do Regulaminu zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Senat Politechniki Wrocławskiej ich zgodności z ustawą i Statutem Uczelni.

.

Uchwała nr 368/26/2005-2008 Senatu PWr.
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu samorządu doktorantów Politechniki Wrocławskiej

§1. Działając na podstawie art. 202 ust. 4 w związku z art. 208 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 7.7 p. 4) w związku z § 8.4 ust. 2 Statutu Politechniki Wrocławskiej, Senat stwierdza zgodność Regulaminu samorządu doktorantów z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem PWr.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.